Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - przymrozki i oblodzenie

Przymrozki
Stopień: 1
Prawdopodobieństw:. 90%
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do -3°C i przy gruncie do -6°C.
Uwagi: Brak.
Ważne: Od: 2024-04-18 21:00 Do: 2024-04-19 08:00

Oblodzenie
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 70%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, lokalnie -3°C. Temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -6°C.
Uwagi: Brak.
Ważne: Od: 2024-04-18 21:00 Do: 2024-04-19 08:00 

LXXV sesja Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), zwołuje siedemdziesiątą piątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 marca 2024 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie LXXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego  2024 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr LV/261/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z  zakresu wspierania rodziny w 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w gminie  Dobrzyń nad Wisłą.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2023 rok w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 12. Sprawozdanie z wydatków środków budżetowych i ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2024-2038;
  3. przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora;
  4. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  5. przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Krojczynie;
  6. nabycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 902/3 położonej w Obrębie Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą;
  7. przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  8. programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2024-2026 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „ Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2024-2026 z perspektywą do roku 2029”;
  9. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad LXXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

« wstecz