Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - burze

Burze
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
Ważne: Od: 2024-06-19 01:00 Do: 2024-06-19 07:00
Uwagi: Brak
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

xdgANk0cWb7V24MAAAAAElFTkSuQmCC

Petycje

Wcześniejsze petycje mieszkańców, przesyłane do Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w terminie do 31 grudnia 2021 roku, można znaleśc pod adresem: http://archiwum.dobrzyn.pl/dla-mieszkancow/petycje - w archiwalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Petycja z dnia 6.05.2024

Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego
zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)
Dane wnoszącego petycję
Wprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 i 1590) oraz art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (...)

Odpowiedź na petycję z 7.09.2023

OiSO 152.1.2023 r.

Dobrzyń nad Wisłą dn.27 .11.2023 r.

Szanowna Pani

Odpowiadając na petycję z dnia 07.09.2023 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy-Gminnej Straży Energetycznej, informuję, że powyższa petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Uzasadnienie

Według art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". Z konstytucyjnej zasady praworządności wypływa dla organów administracji publicznej, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego, obowiązek przestrzegania przepisów o właściwości, który oznacza, że organy administracji publicznej mogą podejmować działania prawne tylko w zakresie przyznanej im kompetencji. W polskim porządku prawnym żaden przepis prawny nie upoważnia organów gminy do podejmowania działań polegających na tworzeniu gminnych straży energetycznych.

Z poważaniem

Z-up. Burmistrza
Jacek Nowakowski
Sekretarz Miasta i Gminy

Petycja z dnia 7.09.2023 w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

Odpowiedź na petycję z 27.10.2022

Dobrzyń nad Wisłą 06 grudnia 2022 r.

RM.152.5.2022

 

Odpowiadając na petycję z dnia 27 października 2022 roku w oparciu o stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji zawiadamiam że nie przewiduje się inicjatywy organizacji uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pryciak

Petycja z dnia 27.10.2022 w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej

Petycja z dnia 22.07.2022 w sprawie Utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Petycja z dnia 22.06.2022 o obniżenie stawki vat na drewno opałowe

Do: Radni i Rada Gminy

Szanowni Państwo

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0)

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stale rosnące ceny innych źródeł energii, niepewną sytuację międzynarodową i problemy z dostępnością węgla i gazu drewno staje się jedyną dostępną alternatywą.

Obniżenie stawki vat na drewno opałowe mogłoby być realnym wsparciem państwa dla najuboższych.

Pełny tekst petycji przesyłamy w załączeniu.

Prosimy o przyłączenie się do naszej petycji online:

https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

Prosimy również o poinformowanie mieszkańców o przeprowadzenie akcji zbierania podpisów.

Po zebraniu podpisów petycja zostanie skierowana do Premiera, Prezydenta oraz do właściwych ministerstw

Wtedy też zwrócimy się do Państwa z prośbą o oficjalne poparcie petycji.

W imieniu Zarządu i Członków

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2021

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje się, że w roku 2021 rozpatrzone zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 2 petycje, dotyczące:

  1. zaplanowania jak najszybszego wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją, polegającego między innymi na utworzeniu odrębnej strony WWW o tematyce związanej ze zwalczaniem patologii, którą mógłby utworzyć petycjodawca;
  2. o zorganizowanie dodatkowego przystanku dla autobusu szkolnego we wsi Glewo Mokre.

Odnośnie petycji, o której mowa w pkt 1, Organ nie podzielił potrzeby realizacji żądania zawartego w petycji. Petycja, o której mowa w pkt 2, pozytywnie została załatwiona przez Organ.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotr Wiśniewski

Informacja Zbiorcza Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

INFORMACJA ZBIORCZA
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz.870) przedstawia następującą zbiorczą informację o petycjach, rozpatrzonych w roku 2021.

I.
Liczba petycji w 2021 r - 1

II. Przedmiot oraz sposób załatwienia petycji:

  1. Zwrócenie uwagi władz gminy na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia „szczepionki”, a właściwie terapii genowej i konieczności podjęcia działań zapobiegających lub minimalizujących takie zagrożenia - wobec niedostatecznych takich działań ze strony instytucji państwowych.

    Organ Gminy nie przewidział w tym zakresie podejmowania uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Pryciak

Odpowiedź na petycję z 24.02.2022 r.

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą
RM.152.3.2022

Dobrzyń nad Wisłą 23 maj 2022 r.

W odpowiedzi na petycję z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian uchwał antysmogowych i programów powietrza zawiadamiam co następuje:
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie powyższej petycji nie przewiduje się inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Pryciak

Petycja z 24.02.2022 w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza