Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - burze i upał

Silny deszcz z burzami
Stopień: 2
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Lokalnie grad.
Ważne: Od: 2024-07-16 13:00 Do: 2024-07-16 23:00
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

 

xdgANk0cWb7V24MAAAAAElFTkSuQmCC

Terminarz zebrań sołeckich

TERMINARZ ZEBRAŃ SOŁECKICH w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej - marzec 2024
Lp. SOŁECTWO DATA GODZ. LOKAL OBSŁUGA KIEROWNICTWA UMiG
1 PŁOMIANY 1 marca 2024 r. 16:00 OSP Płomiany
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
2 KOCHOŃ 4 marca 2024 r. 16:00 OSP Mokowo
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
3 MOKOWO 4 marca 2024 r. 18:00 OSP Mokowo
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
4 STRACHOŃ 5 marca 2024 r. 16:00 u Sołtysa
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
5 WIERZNICA 5 marca 2024 r. 18:00 u Sołtysa
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
6 BACHORZEWO 6 marca 2024 r. 16:00 Świetlica w Zbyszewie
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
7 ZBYSZEWO 6 marca 2024 r. 18:00 Świetlica w Zbyszewie
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
8 MICHAŁKOWO 7 marca 2024 r. 16:00 Świetlica w Kamienicy
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
9 RUSZKOWO 7 marca 2024 r. 18:00 Świetlica w Kamienicy
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
10 DYBLIN 11 marca 2024 r. 16:00 SP Dyblin
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
11 STRÓŻEWO 11 marca 2024 r. 18:00 SP Dyblin
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
12 KRĘPA 12 marca 2024 r. 16:00 u Sołtysa
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
13 GLEWO 12 marca 2024 r. 18:00 Świetlica w Glewie
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
14 KAMIENICA 13 marca 2024 r. 16:00 Świetlica w Kamienicy
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
15 LENIE WIELKIE 13 marca 2024 r. 18:00 Świetlica w Kamienicy
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
16 KISIELEWO 14 marca 2024 r. 16:00 Świetlica w Kisielewie
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
17 SZPIEGOWO 14 marca 2024 r. 18:00 Zajazd „VICTORIA”
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
18 GŁÓWCZYN 15 marca 2024 r. 16:00 OSP Główczyn
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
19 TULIBOWO 15 marca 2024 r. 18:00 OSP Grochowalsk
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
20 CHALIN 16 marca 2024 r. 16:00 OSP Chalin
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
21 KROJCZYN 19 marca 2024 r. 18:00 OSP Krojczyn
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
22 KOLONIA CHALIN 20 marca 2024 r. 16:00 Świetlica Mokówko
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
23 MOKÓWKO 20 marca 2024 r. 18:00 Świetlica Mokówko
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz
24 GROCHOWALSK 21 marca 2024 r. 17:00 OSP Grochowalsk
 • Burmistrz
 • Z- ca Burmistrza
 • Sekretarz

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebranie odbywa się w drugim terminie po upływie 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.

drukuj (Terminarz zebrań sołeckich)

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy OISO.0050.7.2024

ZARZĄDZENIE NR OISO.0050.7.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie określenia wzoru kart do głosowania, protokołów komisji skrutacyjnej wraz z protokołem zebrania wyborczego i listą obecności do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z Uchwałą Nr LXXII/345/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory kart do głosowania w wyborach sołtysa oraz kart do głosowania na członka rady sołeckiej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się wzór protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na sołtysa, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się wzór protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na członków rady sołeckiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się wzór protokołu wraz z listą obecności z zebrania wyborczego z mieszkańcami sołectwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Piotr Wiśniewski

Zarządzenie OISO.0050.7.2024 wraz z załącznikami

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy OISO.0050.6.2024

ZARZĄDZENIE NR OISO.0050.6.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁA
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z Uchwałą Nr LXXII/345/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam terminarz, miejsca i godziny zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na kadencję 2024 – 2029.

§ 2. Terminarz, miejsca i godziny zebrań wiejskich stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrań zostanie podane do wiadomości mieszkańców danego sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie- wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Piotr Wiśniewski

Zarządzenie OISO.0050.6.2024 wraz z załącznikami

Uchwała Rady Miejskiej LXXII/345/2024

UCHWAŁA NR LXXII/345/2024 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463 i 1688 ), oraz uchwały Nr XXII/119/97 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 1997 roku w sprawie nadania Statutów sołectwa oraz uchwały Nr LV/260/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutów sołectw Gminy Dobrzyń nad Wisłą, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na kadencję w latach 2024 - 2029.

2. Wybory należy przeprowadzić do 31 marca 2024 roku.

3. Szczegółowy terminarz wyborów w poszczególnych sołectwach określi Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ inż. Krzysztof Pryciak

UZASADNIENIE

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą, która kończy się z dniem 31marca 2024 r., konieczne jest zarządzenie wyborów na nową kadencję przypadająca na lata 2024 -2029. Zgodnie z § 10 ust. 3 statutów poszczególnych sołectw Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą ma umocowanie w kwestii zwołania w formie podjętej uchwały zebrania wiejskiego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.