Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - burze

Burze
Stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.
Ważne: Od: 2024-06-19 01:00 Do: 2024-06-19 07:00
Uwagi: Brak
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

xdgANk0cWb7V24MAAAAAElFTkSuQmCC

Zasady korzystania z obszarów wodnych znajdujących się na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 5 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z dnia 30 września 2011 Nr. 208 poz. 1240 ) ustala się następujące zasady korzystania z obszarów wodnych

 1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240) posiada obszary wodne: Rzekę Wisłę oraz Jeziora Lenie Wielkie i Chalin. 
 2. Gmina Dobrzyń nad Wisłą w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240) nie posiada wyznaczonych obszarów wodnych.
 3. Obszarami wodnymi wykorzystywanymi do celów rekreacyjnych i sportowych są: Rzeka Wisła oraz jeziora Lenie Wielkie i Chalin.
 4. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych.
 5. Kąpiel w zbiornikach wodnych może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 6. Osoby wykorzystujące obszary wodne do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wykorzystują je na własną odpowiedzialność.
 7. Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
  • stosowania się do znaków nakazu i zakazu;
  • zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
  • użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
  • bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
 8. Osoby korzystające z obszarów wodnych powinny zapoznać się z warunkami pogodowymi oraz innymi zagrożeniami panującymi na obszarach wodnych (informacja na stronie internetowej www.dobrzyn.pl)
 9. Osoby korzystające z obszarów wodnych powinny dostosować się do innych informacji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, przekazywanych bezpośrednio przez właściwe podmioty lub umieszczane na tablicach informacyjnych.
 10. Za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji odpowiada osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie.

Numery alarmowe

 • 997 – POLICJA
 • 998 – PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
 • 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
 • 112 – OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
 • 601 100 100 – WOPR – NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ

drukuj (Zasady korzystania z obszarów wodnych znajdujących się na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą)