Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania

Informacja dla mężów zaufania.

 1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240,00 zł
 2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania
 3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji
 4. Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie  wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety
 5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku

Poniżej zamieszczamy wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania.

Bezpłatny transport pasażerski na wybory

Listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/okreg/5

Kandydaci na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych 11, 12, 13

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/okregi

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Prawo osób niepełnosprawnych oraz seniorów do informacji o wyborach

Na podstawie Art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) – informuję o:

Prawie osób niepełnosprawnych oraz seniorów do informacji o wyborach.

§ 1. Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania w danej gminie właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania mają prawo do uzyskiwania informacji o:

1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3;
3) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal, o którym mowa w art. 16 § 1 pkt 3;
3a) warunkach bezpłatnego transportu, o którym mowa w art. 37e § 1;
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy, w tym w formie elektronicznej.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane wyborcy po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, wójt podaje również niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Postanowienie NR 98/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 25 września 2023 r.

Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

 • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
 • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
 • lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2023 roku w jednej z poniższych form:

 • pisemnie:
  Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą,
  ul. Szkolna 1, 87-610, Dobrzyń nad Wisłą
 • ustnie, w tym telefonicznie:
  pok.3 w urzędzie (parter), tel. +48 54 253 05 00 (centrala)
 • w formie elektronicznej:
  email: dobrzyn@dobrzyn.pl, ePUAP: /umigdobrzyn/SkrytkaESP

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.
Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz poniżej.

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 18 września 2023 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku II
z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Dobrzyń nad Wisłą obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 22 września 2023 r. o godz. 12:00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 7
- Nr 10

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
we Włocławku II
Piotr Kozubowicz

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 11 września 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 września 2023 roku

Wniosek o zmianę miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę miejsca głosowania
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Złóż wniosek przez Internet: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

 1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w Urzędzie Gminy
 2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl

UWAGA - wnioski przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
pokój nr 3
tel.: 54 253 05 49

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, 2418, z 2023 r. poz. 497). Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2023 r. poz.1512).

Inne informacje:

Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek składa się w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach w dniu 15 października wnioski można składać od 1 września do 12 października.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania jest składany do organu właściwego ze względu na miejsce, w którym wyborca będzie przebywał w dniu wyborów.

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór w załączeniu,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
pokój nr 3
tel.: 54 253 05 49

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, 2418, z 2023 r. poz. 497)

Dodatkowe informacje:

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek złożony do dowolnie wybranego urzędu gminy, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów, czyli w wyborach odbywających się w dniu 15 października 2023r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 września do 12 października.

Odbiór zaświadczenia wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania; w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu!

Głosowanie przez pełnomocnika

Formularze do pobrania:

 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa,
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Złóż wniosek przez Internet:

Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, do którego należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat),
 • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli - gdy taki stosunek istnieje

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy wnieść do organu gminy najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 6 października 2023r. Akt pełnomocnictwa sporządza się niezwłocznie, po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku, w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
pokój nr 3
tel.: 54 253 05 49

Tryb odwoławczy:

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, 2418, z 2023 r. poz. 497).

Inne informacje:

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania ma wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także wyborca który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci  w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego (https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3).

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zawierające: nazwisko i imię (imiona),  numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju należy zgłosić do Komisarza Wyborczego gminy właściwej ze względu na miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborów, ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 2 października 2023r. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy, nie później niż w 6  dniu przed dniem głosowania. Pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego jest doręczany wyborcy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022r. poz.896 z późn. zm.).

Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego skreśla się ze spisu wyborców w miejscu jego stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców) i umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy.

Pakiet wyborczy doręcza się w miejscu zamieszkania wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Miejsce złożenia dokumentów:

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
obsługująca komisarza wyborczego:
ul. Brzeska 6
87-800 Włocławek
tel.: 54 444 74 83;
e-mail: wloclawek@kbw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, 2418, z 2023 r. poz. 497).

Inne informacje:

Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat. 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz w zakładzie karnym i areszcie śledczym. W przypadku ustanowienia przez wyborcę pełnomocnika do głosowania lub pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Podział miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na obwody głosowania

Podział miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na obwody głosowania
Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Miasto Dobrzyń nad Wisłą, ulice: 1 Maja, Królowej Jadwigi, Licealna, Lipnowska, Robotnicza, Służba Polsce, Sportowa, Szkolna, Wiślana, Wojska Polskiego

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - wejście B, ul. Licealna 1A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Miasto Dobrzyń nad Wisłą, ulice: Bolesława Chrobrego, Farna, Franciszkańska, Jakuba z Płomian, Kilińskiego, Kochańskiego, Kościuszki, księcia Siemowita, Kwiatowa, Adama Mickiewicza, Nawojki, Pawła Włodkowica, pl. Wolności, Płocka, Podzamcza, Polna, Rybaki, Rycerzy Dobrzyńskich, Skaszewska, Słowackiego, Stodólna, Wincentego Chełmickiego, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Ziemowita, Zamkowa, Zduńska, Zjazd

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - wejście A, ul. Licealna 1A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Bachorzewo, Lenie Wielkie, Skaszewo, Strachoń, Zbyszewo

Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK”, ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Chalin, Chudzewo Szkoła Podstawowa w Chalinie, Chalin 36, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
5 Dyblin, Glewo, Główczyn, Stróżewo, Tulibowo, Mokre Szkoła Podstawowa w Dyblinie, Dyblin 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
6 Grochowalsk, Kisielewo, Krępa, Szpiegowo

Remiza OSP w Grochowalsku, Grochowalsk 35, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Kamienica, Michałkowo, Ruszkowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałkowie, Michałkowo 22, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 Krojczyn

Remiza OSP w Krojczynie, Krojczyn 70, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 Kochoń, Kolonia Chalin, Mokowo, Mokówko, Wierzniczka, Łagiewniki Remiza OSP w Mokowie, Mokowo 24, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
10 Płomiany, Wierznica

Remiza OSP w Płomianach, Płomiany 20A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

drukuj (Podział miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na obwody głosowania)

Jak zgłosić kandydata do obwodowej komisji wyborczej?

INFORMACJA

Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2023r., poz. 1564), oraz Kodeksu wyborczego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1277 z póź. zm.) – informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 15 września 2023 r. trwa zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Do przedłożenia zgłoszenia uprawnieni są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (wzór zgłoszenia określa Uchwała nr 50/2023 PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r. – w załączeniu) oraz samodzielnie każdy Wyborca, który stale zamieszkuje na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Pobierz Wzór zgłoszenia – komitet wyborczy PDF

Wyborcy zgłaszający samodzielnie swoje kandydatury mogą zostać powołani na członka komisji tylko w przypadku braku wystarczających zgłoszeń dokonanych przez komitety wyborcze.

Pobierz Wzór zgłoszenia – indywidualnie DOC

Weryfikacji komitetów wyborczych uprawnionych do dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać na podstawie wykazu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych w Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonego i na bieżąco aktualizowanego na stronie internetowej kbw.gov.pl
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą) należy doręczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r., w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia przyjmowane będą w pokojach: pok. nr 3 – Ewidencja ludności, pok. Nr 25 – sekretariat, pok. nr 27 – Sekretarz Miasta i Gminy.

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Lp. Miejscowość Lokalizacja
1. BACHORZEWO Tablica ogłoszeń
2. CHALIN Tablica ogłoszeń
3. CHUDZEWO Tablica ogłoszeń
4. DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Dwie tablice ogłoszeń ul. Polna, ul. Płocka, słup ogłoszeniowy przy ul. Służba Polsce
5. DYBLIN Tablica ogłoszeń
6. GLEWO Dwie tablice ogłoszeń
7. GŁÓWCZYN Tablica ogłoszeń
8. GROCHOWALSK Trzy tablice ogłoszeń
9. KAMIENICA Tablica ogłoszeń
10. KISIELEWO Dwie tablice ogłoszeń
11. KOCHOŃ Tablica ogłoszeń
12. KOLONIA CHALIN Tablica ogłoszeń
13. KRĘPA Tablica ogłoszeń
14. KROJCZYN Cztery tablice ogłoszeń
15. LENIE WIELKIE Tablica ogłoszeń
16. MICHAŁKOWO Tablica ogłoszeń
17. MOKOWO Tablica ogłoszeń
18. MOKÓWKO Tablica ogłoszeń
19. RUSZKOWO Tablica ogłoszeń
20. STRACHOŃ Tablica ogłoszeń
21. STRÓŻEWO Tablica ogłoszeń
22. SZPIEGOWO Trzy tablice ogłoszeń
23. TULIBOWO Dwie tablice ogłoszeń
24. WIERZNICA Dwie tablice ogłoszeń
25. ZBYSZEWO Tablica ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotr Wiśniewski

drukuj (Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 sierpnia 2023 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 5 – część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca obszary powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miast na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 13.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 11 – część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca obszary powiatów: chełmiński, toruński oraz miasta na prawach powiatu: Toruń.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 12 – część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca obszary powiatów: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Grudziądz.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 13 – część województwa kujawsko-pomorskiego obejmująca obszary powiatów: aleksandrowski, lipnowski,  radziejowski, włocławski oraz miasta na prawach powiatu: Włocławek.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(–) Sylwester Marciniak

Postanowienie Nr 26/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku II

Postanowienie Nr 25/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku II