Ostrzeżenia

Ostrzeżenia meteorologiczne - burze i upał

Silny deszcz z burzami
Stopień: 2
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Lokalnie grad.
Ważne: Od: 2024-07-16 13:00 Do: 2024-07-16 23:00
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

 

xdgANk0cWb7V24MAAAAAElFTkSuQmCC

Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik Referatu / Stanowisko ds. ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami -  Agnieszka Zaborowska - pok.33, tel. 54 253 05 56

Stanowisko ds. inwestycji - pok.33, tel. 54 253 05 56
Stanowisko ds. spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i obsługi inwestora - pok.32, tel.54 253 06 66
Stanowisko ds. promocji i rozwoju - pok.32, tel. 54 253 05 50

Referat Inwestycji i Rozwoju zajmuje się m. in.

 • sprawami związanymi z ładem przestrzennym w gminie: w tym wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
 • przyjmowaniem i wydawaniem dokumentów w sprawach budowlanych,
 • gospodarką nieruchomościami –  w tym wyceną nieruchomości, 
 • sprawami związanymi z rozgraniczaniem gruntów oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów 
 • pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, pozyskiwaniem inwestorów i ich obsługą, 
 • zadaniami związanymi z prowadzeniem inwestycji (pełnieniem funkcji inwestora) w tym: przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji wraz z uzyskiwaniem uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, zawierania umów w tym zakresie i ich rozliczania, 
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi, 
 • promocją Gminy, 
 • ochroną zabytków 

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 • Sekretarz Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą/Kierownik Referatu - Jacek Nowakowski - pok.27, tel. 54 253 05 22
 • Stanowisko do spraw kancelaryjno-sekretarskich -  pok. 25,  tel. 54 253 05 00
 • Stanowisko pomocy administracyjnej ds.kancelaryjno-sekretarskich - pok.25, tel. 54 253 05 00
 • Stanowisko do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum - pok.28, tel. 54 253 05 59
 • Stanowisko do spraw ewidencji ludności i spraw wojskowych - pok.3, tel. 54 253 05 49
 • Stanowisko do spraw obsługi organów Gminy - pok.21, tel. 54 253 05 12
 • Stanowisko do spraw obsługi informatycznej -  pok.34, tel. 54 253 05 21

 

Urząd Stanu Cywilnego w Dobrzyniu nad Wisłą – USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Elżbieta Habasińska - pok.4, tel. 54 253 05 30

Kompetencje i zadania:

 • Prowadzenie spraw rejestracji stanu cywilnego;
 • Przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny wynikających z Prawa
 • Przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego, i zawieranego za granicą) od nupturientów;
 •  Wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego;
 •  Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
 •  Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 •  Rejestracja małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez parafie;
 •  Wydawanie zezwoleń skracających ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 •  Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk;
 •  Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie;
 •  Transkrypcja, uzupełnienie i sprostowanie aktów stanu cywilnego;
 •  Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego;
 •  Obsługa uroczystości zawarcia związku małżeńskiego i jubileuszu pożycia małżeńskiego;
 •  Składanie wniosków o przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
 •  Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu i ich odpisów;
 •  Obsługa dowodów osobistych;
 •  Współpraca z Konsulatami, Ambasadami, Sądami, Archiwami, innymi Urzędami Stanu Cywilnego  w sprawach z zakresu zadań i kompetencji USC;
 •  Sporządzanie dla potrzeb GUS danych statystycznych.

Referat Finansowy

Skarbnik Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą/Kierownik Referatu - Agnieszka Ziółkowska - pok.30, tel.54 253 05 04

Zastępca Kierownika referatu - pok.30, tel. 54 253 05 51
Stanowiska do spraw ksiegowości budżetowej - pok.30, tel. 54 253 05 52/ 54 253 05 32
Stanowisko do spraw podatków i opłat - pok.31, tel.54 253 05 24/ 54 253 05 58
Stanowisko do spraw obsługi kasy - pok.14, tel. 54 253 05 13

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:

 • księgowości i rachunkowości budżetowej;
 • zapewnienienia wlaściwej realizacji budżetu gminy;
 • prowadzenia rejestrów faktur VAT;
 • nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenia spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom Urzędu;
 • nadzorowania właściwego wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu gminy;
 • prowadzenia ewidencji analitycznej majątku-ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • obsługi kasowej;
 • naliczania podatków lokalnych (tj. podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny);
 • egzekucji podatkowej (tj. wysłaniem upomnień oraz tytułów wykonawczych;
 • wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych np. o powierzchni gospodarstwa, o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz inne;

Referat Gospodarczy

Kierownik Referatu/Stanowisko do spraw zamówień publicznych - Marta Raśkiewicz - pok.15, tel. 54 253 05 15

Stanowiska ds.gospodarki mieszkaniowej - pok.13, tel. 54 253 05 17/54 253 05 64
Stanowisko do spraw drogownictwa, transportu zbiorowego i targowisk - pok.15, tel.54 253 05 62
Stanowiska sprzątaczek i pracowników  do spraw gospodarczych

Do zadań Referatu należą w szczególności sprawy:

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • lokalnego transportu zbiorowego;
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 • terenów rekreacyjnych;
 • targowisk i hal targowych;
 • cmentarzy i grobownictwa;
 • utrzymania gminnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
 • dotyczące planów i obwodów łowieckich, polowań i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenia ewidencji materiałowej opału i paliwa oraz rozliczania kart drogowych;
 • związane z dokonywaniem zamówień publicznych.

 

Referat Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Referatu/Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Tatiana Badaczewska - pok.5, tel. 54 253 05 05

Stanowisko do spraw pomocy materialnej dotyczącej uczniów - pok. 5, tel. 54 253 06 06
Stanowisko pomocy administarcyjnej - pok.6, tel. 54 253 06 05

Do zadań Referatu Świadczeń Rodzinnych należą sprawy:

 • przyjmowanie wniosków i dokumenttów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i zasiłków, prowadzenie postepowań i przygotowanie decyzji administracyjnych;
 • prowadzenie właściwych rejestrów;
 • przygotowanie i weryfikacja list wypłat przyznanych świadczeń i zasiłków oraz ich realizacja;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne;
 • współpraca z organami i innymi podmiotami właściwymi w zakresie prowadzonych spraw;
 • sporzadzanie planów, sprawozdań i analiz związanych z realizowanymi zadaniami;
 • pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnycm oraz stypendiów;
 • realizacja świadczeń na rzecz uczniów, wynikajace z rządowych programów.

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik Referatu - Ryszard Bartoszewski - pok. 11, tel. 54 253 05 54

Stanowisko ochrony środowiska i gospodarki kanalizacyjnej - pok.10, tel.54 253 05 19
Stanowisko ds. gospodarki wodnej i  wodociągowej - pok. 9, tel.54 253 05 47
Stanowisko pomocy administracyjnych do gospodarki wodnej i wodno-kanalizacyjnej - pok. 9, tel.54 253 05 27
Stanowisko ds.zieleni, rolnictwa i ochrony przyrody -  pok. 9, tel. 54 253 05 36
Stanowisko ds. utrzymania czystości, porządku i ochrony powietrza - pok. 9, tel. 54 253 05 67

Do zadań Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należą sprawy związane z :

 • polityką ochrony środowiska oraz programami ochrony środowiska i raportami z wykonania tych programów;
 • ochroną powietrza;
 • przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom;
 • ochroną gruntów rolnychi leśnych;
 • ochrona przyrody, w tym: terenów zielonych i zadrzewień;
 • estetyki krajobrazu;
 • wodociągami i zaopatrzaniem w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
 • przyłaczy do sieci;
 • uchwalaniem i realizacją regulaminu utrzymania czystości i porządku;
 • działalnością przedsiębiorców w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej- pok.3, tel.54 253 05 57

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy prowadzenie sprawy planowania, organizacji oraz koordynacji w zakresie przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, niemilitarnych przygotowań obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi. Na stanowisku prowadzone są również sprawy dotyczące sportu, placów zabaw jak również utrzymania mienia gminnego (świetlic wiejskich).