Ostrzeżenia

Opady marznące

Opady marznące

Zjawisko: Opady marznące/1

Stopień zagrożenia: 1

Czas obowiązywania: od godz. 18:00 dnia 19.12.2022 do godz. 04:00 dnia 20.12.2022

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

LIII sesja Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), zwołuję pięćdziesiątą trzecią w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2040;
  3) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 rok;
  4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości;
  5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok; 
  6) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.

« wstecz

baner toplayer